Všeobecné obchodní podmínky

Společnost: TRYBYS s.r.o.
Sídlo společnosti: Komenského 1054, 468 51 Smržovka
IČO: 25402447
DIČ: CZ25402447

1. Rozsah a platnost

1.1. Nebude-li v jednotlivých ustanoveních předmětné smlouvy o dílo sjednáno jinak, uplatní se pro práva a povinnosti mezi objednatelem a zhotovitelem tyto obchodní podmínky. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami na objednávce, případně jiné listině se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo.

1.2. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek, jež nelze jiným způsobem měnit.

2. Vznik smlouvy o dílo

2.1. Smlouva o dílo vzniká přijetím a akceptováním objednávky / objednávkového listu objednatele zhotovitelem, případně uzavřením písemné smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Smlouva o dílo může být uzavřena v písemné formě a/nebo emailovou komunikací.

2.2. Na základě takto uzavřené smlouvy o dílo je zhotovitel povinen provést pro objednatele dílo ve sjednaném rozsahu, termínu a za sjednanou cenu specifikovanou v objednávkovém listě. Objednatel je povinen dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla.

2.3. Sjednaný čas plnění je závazný při splnění platebních podmínek, včasného odsouhlasení výkresové dokumentace a zajištění stavební připravenosti objednatelem.

3. Předmět díla

3.1. Předmět díla je specifikován ve smlouvě o dílo, závazné objednávce / objednávkový list, případně cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou součást smlouvy o dílo. Prvky a provedení, které nejsou ve smlouvě, či jiné dokumentaci výslovně specifikovány a jsou nezbytné k realizaci díla, provede zhotovitel samostatně a není ohledně způsobu provedení vázán pozdějšími pokyny objednatele, zhotovitel je v tomto případě vázán pouze výrobními a technologickými postupy a konstrukčním řešením, obvyklým u zhotovitele v době provedení díla.

3.2. Je-li dílo prováděno na základě projektové dokumentace dodané objednatelem, nebo pouze na základě údajů uvedených objednatelem, nenese zhotovitel žádnou odpovědnost za případnou odchylku díla od skutečností zjištěných na místě provedení díla. Případné vícenáklady takto vzniklé, nutné k řádnému provedení díla dle smlouvy, nese v plné výši objednatel.

3.3. Případné změny specifikace budou řešeny výhradně formou písemného dodatku. Pokud v důsledku změny díla dojde ke změně původně sjednané ceny díla, zavazují se strany dodatkem upravit i nové určení ceny a termínu dokončení díla.

3.4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

3.5. Objednatel se stává vlastníkem díla dnem uhrazení veškerých finančních závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z předmětné smlouvy, nezbavuje se však odpovědnosti za škody vzniklé zhotoviteli na předmětu díla, počínaje zahájením montážních prací. Objednatel není oprávněn převést vlastnictví k dílu podle této smlouvy na jiného, dokud je nenabyl. Objednatel má povinnost informovat o výhradě vlastnictví každého dalšího svého obchodního partnera, jemuž bude předmět smlouvy předán.

4. Dodací podmínky pro montáž

4.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli v den zahájení provádění montáže staveniště v takovém rozsahu a připravenosti, aby mohl zhotovitel zahájit provádění montáže. Objednatel si také zabezpečí veškeré movité věci tak, aby na nich nevznikla při provádění díla škoda a současně aby nevytvářely překážku v provádění montáže pro zhotovitele; zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že nebude při montáži přemísťovat žádné movité věci objednatele, takže jejich přemístění musí provést objednatel sám. Objednatel je povinen především upozornit zhotovitele na umístění otopného systému v podlahových krytinách, na vedení vnitřního vodovodu, rozvodů elektrické energie a další rozvody, které jsou umístěny ve vnitřních stěnách a příčkách a k jejichž narušení by při provádění díla mohlo dojít; na vyzvání zhotovitele objednatel předloží dokumentaci skutečného provedení stavby či obdobnou dokumentaci, z níž si zhotovitel tyto skutečnosti bude moci zjistit; stejným způsobem se postupuje je-li dílo prováděno v rozestavěné stavbě a již došlo k zakrytí těchto rozvodů dalšími pracemi. Nepředá-li objednatel staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne, kdy ho k tomu zhotovitel vyzval, jedná se o neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany objednatele a o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště se prodlužuje doba provádění díla sjednaná ve smlouvě o dílo a zhotovitel se v takovém případě nedostává do prodlení s provedením a dokončením díla dle této smlouvy o dílo. Pokud prodlením objednatele s předáním staveniště dojde k přirozeným změnám schodiště, k nimž s ohledem na vlastnosti materiálu, ze kterého je vyrobeno, může dojít již po 15 dnech po vyrobení schodiště zhotovitelem podle projektové dokumentace, je objednatel povinen uhradit veškeré náklady s případnou úpravou schodiště v této souvislosti, pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak.

4.2. Nesdělí-li objednatel zhotoviteli, že v oznámeném termínu montáže nemá zajištěnou stavební připravenost k provedení montáže, případně výslovně uvede, že má zajištěnou stavební připravenost, avšak po příjezdu zaměstnanců zhotovitele na místo provedení montáže se ukáže, že stavební připravenost není ve skutečnosti objednatelem zajištěna, takže montáž nebude možné z tohoto důvodu ležícího na straně objednatele provést, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli marně vynaložené náklady na cestu z místa provozovny zhotovitele do místa provedení montáže a zpět ve výši 14 Kč bez DPH za 1 km. Tyto náklady zhotovitel vyúčtuje spolu s cenou díla v konečné faktuře. Objednatel bere na vědomí, že nový termín montáže bude zhotovitelem stanoven v závislosti na harmonogramu prací na jiných zakázkách a personálních kapacitách, přičemž v této době není zhotovitel v prodlení s provedením díla a o tuto dobu se tedy prodlužuje čas plnění.

4.3. Objednatel je povinen zabezpečit pracovníkům Zhotovitele elektrickou přípojku, toalety pro zaměstnance Zhotovitele a parkování pro jedno vozidlo v místě montáže.

5. Provedení díla, čas plnění

5.1. Sjednaný čas plnění se prodlužuje nejméně o dobu prodlení objednatele s úhradou zálohy na cenu díla, o dobu prodlení objednatele se zajištěním stavební připravenosti díla (čl. 4 obchodních podmínek) a o dobu, po kterou nebylo možno dílo provádět z důvodu spočívajících na straně objednatele (neposkytnutí součinnosti, dodatečně zjištěné závady ve stavební připravenosti místa montáže). Doba provedení díla se prodlužuje dále v případě změny předmětu díla dle článku 3.3. obchodních podmínek, a to přiměřeně rozsahu dohodnutých změn díla.

5.2. Pokud dojde v průběhu provádění díla k prodlení zhotovitele z důvodu vzniku okolnosti zprošťující odpovědnosti dle 2913 občanského zákoníku, prodlužuje se sjednaný čas plnění přiměřeně době a okolnostem prodlení. O okolnost zprošťující odpovědnosti jde v případě mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti, přičemž se jedná zejména o živelnou pohromu, válku, stávku, krizové stavy podle zákona o krizovém řízení, stav epidemie a v jejím rámci přijatá omezení plynoucí z mimořádných opatření proti epidemii apod.

5.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a je oprávněn přerušit provádění díla po dobu trvání překážky; to platí obdobně i tehdy, nesplní-li objednatel povinnosti podle čl. 4 všeobecných obchodních podmínek. Po dobu výskytu takové překážky neběží sjednaná doba pro dokončení díla a o dobu trvání překážky se prodlužuje čas plnění.

6. Předání a převzetí díla, přechod nebezpečí škody na díle

6.1. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zejména označení díla, označení objednatele a zhotovitele, identifikaci smlouvy, podpisy obou smluvních stran a další údaje podle smluvního ujednání stran. Podpis protokolu o předání a převzetí díla je předpokladem pro vznik nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

6.2. Dokončené dílo je objednatel povinen bezodkladně převzít, a to i tehdy, pokud dílo vykazuje vady, které nebrání tomu, aby dílo bylo způsobilé sloužit svému účelu a objednatel tak může dílo bez podstatného omezení užívat. V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady objednatele, zejména popis zjištěných vad.

6.3. Jestliže objednatel nepřevezme dokončené dílo, přechází na něj nebezpečí škody na realizovaném díle okamžikem, kdy jej poprvé mohl převzít a dílo je účinně předané a provedené, umožnil-li zhotovitel objednateli nakládat s dílem, či jej podle jeho obvyklého účelu užívat a zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení celé ceny za dílo. Nedostaví-li se objednatel k převzetí díla, ač byl o termínu předání díla informován, uplatní se účinky spojené s předáním díla.

6.4. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním. V případě, že objednatel odmítne podepsat takový zápis a dílo je dokončeno bez vad bránících jeho užívání k jeho účelu, kterému má podle této smlouvy sloužit, jedná se o dílo dokončené a zhotovitel má právo na zaplacení zbývající části ceny za dílo.

6.5. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání.

6.6. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.

6.7. V případě osobního odběru po ukončení prací na díle vyzve Objednatele k doplacení zbylé částky a k vyzvednutí zboží. Objednatel povinen doplatit zbylou částku do 5ti dnů a nejdéle do 10dnů zboží vyzvednout na adrese Jablonecká 1397, Smržovka 468 51. Nevyzvedne li si Objednatel zboží v tomto termínu, bude mu účtováno skladné 100,-Kč bez DPH za každý den uskladnění.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla sjednanou ve smlouvě. Ke změně sjednané ceny díla může dojít v těchto případech: (i) dojde-li ke změně výkresové dokumentace a/nebo podkladů poskytnutých ze strany objednatele, (ii) v případě dalších prací k zajištění provedení díla, které nejsou obsaženy ve výkresové dokumentaci, nebo (iii) nová objednávka ze strany objednatele.

7.2. V případě víceprací zhotovitel předloží objednateli cenový návrh a objednatel musí odsouhlasit předložený návrh před započetím s prováděním víceprací.

7.3. Po uzavření objednávky zaplatí objednatel bezhotovostně zálohu ve sjednané výši 50% v případě montáže dalších 40% uhrazených alespoň jeden den před montáží a 10% doplatek po montáži hotově při převzetí. V případě objednávky schodů bez montáže 50% při objednávce a 50% dopravci na dobírku nebo předem na účet při osobním odběru na adrese Jablonecká 1397, 468 51 Smržovka.

7.4. Objednatel je povinen zaplatit sjednanou zálohu na cenu za objednávku do 5 dnů od uzavření této smlouvy, přičemž při bezhotovostním způsobu placení je záloha zaplacena dnem jejího připsání na bankovní účet zhotovitele.

7.5. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) k zaplacení ceny díla, v níž bude promítnuta uhrazená záloha. Cena díla je splatná do 5 dnů. Cena díla hrazená bezhotovostně je zaplacená dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele.

7.6. V případě prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči zhotoviteli je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

7.7. Drobné vady a nedodělky díla, které nebrání řádnému převzetí a užívání díla (viz. článek 2.), jakož i případné pozdější uplatnění reklamace díla, nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu díla v plné výši a stanovené lhůtě splatnosti.

8. Jakost, záruka

8.1. Zjevné vady je objednatel povinen uplatnit nejpozději při převzetí díla. Skryté vady je objednatel oprávněn uplatnit v průběhu záruční doby.

8.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla dle § 2615 a násl. občanského zákoníku. Je-li objednatelem fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu 419 občanského zákoníku, uplatní se na smlouvu o dílo a vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem rovněž příslušná ustanovení občanského zákoníku vztahující se na spotřebitele.

8.3. Záruční doba začíná běžet předáním a převzetím díla, Konec smluvní záruční doby nastane uplynutím 24 měsíců od předání díla. Je-li objednatel spotřebitelem a projeví-li se vada díla v průběhu 6 měsíců od převzetí díla, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným užíváním díla v rozporu s návodem pro údržbu díla, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o dílo, jeho poškozením vnějšími událostmi nebo třetí osobou. Tyto závady budou odstraněny pouze na náklady objednatele. Pokud je objednatelem firma /právnická osoba je záruční doba 1 rok.

8.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se vada projevuje a doloží ji také fotodokumentací vady; pokud bude objednatel reklamovat více vad, musí takto postupovat u každé jednotlivé vady. Za účelem posouzení, zda se jedná o vadu díla, či nikoli, je objednatel povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla na místě, a to bez zbytečného odkladu na žádost zhotovitele. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.

8.5. Jde-li o spotřebitele, lze reklamaci vady provést písemným oznámením na adresu sídla zhotovitele (viz v záhlaví), emailem na adresu Info@schodybystry.cz.

8.6. Je-li objednatel spotřebitelem, v případě, že vada představuje podstatné porušení smlouvy, má právo na odstranění vady díla opravou, na odstranění vady díla provedením náhradního díla, to však neplatí, nelze-li předmět díla vzhledem k jeho povaze vrátit nebo předat zhotoviteli, na přiměřenou slevu z ceny díla.

8.7. Objednatel – podnikatel má právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že se opakovaně vyskytne vada po opravě nebo pro větší počet vad, má objednatel spotřebitel právo na provedení náhradního díla, to však neplatí, nelze-li předmět díla vzhledem k jeho povaze vrátit nebo předat zhotoviteli, nebo může od smlouvy odstoupit; jestliže neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na provedení náhradního díla, může žádat slevu z ceny díla.

8.8. Zhotovitel oznámí nejpozději do 30 dnů po obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává a v jakém rozsahu. Jde-li o objednatele spotřebitele, má po marném uplynutí 30 dnů, pokud se s ním zhotovitel nedohodne na delší lhůtě, stejná práva jako při podstatném porušení smlouvy (viz výše bod 8.7.).

8.9. Uzná-li zhotovitel vytknutou vadu/vady, je povinen tuto vadu/vady na vlastní náklady odstranit nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne oznámení o uznání vady.

8.10. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným užíváním díla v rozporu s návodem pro údržbu díla, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o dílo, jeho poškozením vnější událostí nebo třetí osobou. Tyto závady budou odstraněny pouze na náklady objednatele a to jen v případě, že to bude možné.

8.11. Vzhledem k tomu, že dřevěné prvky schodiště jsou vyrobeny z přírodního materiálu, nelze za vadu považovat: – změnu barevného odstínu dřeva způsobená různým směrem pohledu na plochu (např. plocha řezu napříč vlákny je vizuálně tmavší než plocha rovnoběžně s vlákny), – otevřené póry dřeva dubu, nebo jasanu, – viditelné dřeňové paprsky „zrcátka“ u dubu, – požerky (drobné, tenké a nepravidelné hnědé čárky až skvrny) u smrku, – vystouplá struktura letokruhů u měkkých dřevin, – různá hustota letokruhů (či proměnlivá v rámci jednoho kusu), – očka u smrku, – zarostlé a zdravé suky případně oprava materiálu lodičkováním a vysukováním – pouze u jehličnatých dřevin, – jádrové dřevo u jasanu (naprosto zdravé, avšak tmavší, světle hnědé dřevo), – neviditelné plochy dílců schodiště mohou mít veškeré vady, které nesnižují pevnost a trvanlivost materiálu (zdravé jádro, barevnostní změny, suky, běl, trhliny max. do 1/3 tloušťky), není však dovolena hniloba, napadení hmyzem, plísně, – barevná odchylka mořeného dřeva od objednatelem dodaného vzorku, zvláště pokud je jako podklad použitý jiný druh dřeviny. Degradace povrchu způsobené překrytím fóliemi či maskovacími páskami, které instaloval zákazník, – vady způsobené v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci – požáry, kroupy, záplavy, zemětřesení, vichřice, spady popílků, kyselých dešťů a podobně, – přirozené tvarové změny dřeva vlivem kolísání teploty a vlhkosti. Zhotovitel dále upozorňuje, že s ohledem na přirozené vlastnosti dřevěných prvků se povrch takových výrobků se posuzuje ze vzdálenosti 2 m ve směru kolmém k posuzovanému předmětu díla. Neprojeví-li se vada materiálu ze dřeva za těchto podmínek, není dílo vadné.

8.12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění Jestliže objednatel neposkytne zhotoviteli součinnosti při odstranění vady, zhotovitel je oprávněn ukončit odstraňování vady do doby, než objednatel poskytne potřebnou součinnost a v této době není zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

8.13. Zákazník byl v eshopu i na přibaleném letáku u zboží s rozměry schodiště seznámen a mohl si dopředu zkontrolovat, že mu do jeho prostředí sedí. Pokud bude zákazník schodiště zkoušet montovat za pomocí šroubů, vrtat, řezat, případně bude natřeno barvou, nebo bude aplikováno lepidlo, silikon, nebo jiný lepící materiál, bude považováno za použité a v takovém případě může být krácena poměrná část za snížení hodnoty zboží.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší ustanovení smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinností zhotovitele se považuje zejména: – zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu více jak 60 pracovních dní, aniž toto prodlení nastalo v důsledku prodlení objednatele nebo vyšší moci a zhotovitel nedokončí a nepředá dílo objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, – zhotovené dílo je nezpůsobilé ke smluvenému nebo obvyklému účelu použití a zhotovitel neodstraní takovouto vadu díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem.

9.2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže: – objednatel je v prodlení s úhradou zálohy na cenu díla po dobu delší jak 10 dní, – objednatel je v prodlení s úhradou doplatku ceny díla po dobu delší jak 10 dní od data splatnosti a neuhradí doplatek ceny díla ani v dodatečné lhůtě na písemnou výzvu zhotovitele, – je-li zahájeno insolvenční řízení vůči objednateli, nebo na majetek objednatele prohlášen konkurs, – objednatel je v prodlení s převzetím díla po dobu delší jak 30 dní, – při opakovaném nedodržení stavební připravenosti ze strany objednatele, – z důvodu stavební nepřipravenosti po dobu delší jak 30 dní po uplynutí termínu sjednaného ve smlouvě jako doba plnění, – objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu objednatele nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po upozornění zhotovitele,

9.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

9.4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky zhotovitele na úhradu smluvních pokut a náhradu škody spočívající v nákladech dosud vynaložených na provedení díla a ušlý Jestliže dílo bylo v době odstoupení od smlouvy již provedeno, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli též náklady na demontáž, dopravu a uskladnění předmětu díla.

9.5. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání svých závazků ve lhůtě 90 dní od ukončení smlouvy odstoupením, za tím účelem jsou povinni si poskytnout nezbytnou součinnost.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást pro smlouvy o dílo, které na tyto obchodní podmínky odkazují a činí je jejich nedílnou součástí. Součástí těchto smluv jsou vždy obchodní podmínky účinné ke dni uzavření uvedených smluv.

10.3. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli, prokáže-li, že mu ve splnění povinností trvale nebo dočasně zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. vyšší moc, zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému elektronického obchodu, stávky či výluky, epidemie apod.

10.4. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně zhotovitele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů zhotovitele.

10.5. Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit zhotoviteli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl. Zhotovitel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplacené části díla.

10.6. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je v souladu s 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.

10.7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Návrh musí podle 20n odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele obsahovat (I) identifikační údaje stran sporu, (II) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, (III) označení, čeho se navrhovatel domáhá, (IV) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, (V) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona, (VI) datum a podpis navrhovatele. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

10.8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí jedním z těchto způsobů: (I) uzavřením dohody stran sporu, (II) jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu, (III) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce, (IV) marným uplynutím lhůty pro ukončení mimosoudního spotřebitelského sporu uvedené v čl. 8.4., (V) odmítnutím návrhu ve smyslu § 20q zákona o ochraně spotřebitele.

10.9. Pokud objednatel odepře či zmaří doručení listiny od zhotovitele, uplatní se domněnka doručení v § 573 občanského zákoníku. Veškeré písemnosti budou doručovány na adresy uvedené v záhlaví smlouvy, přičemž spotřebitel může zhotoviteli doručovat na adresu sídla uvedenou výše, případně e- mailem na adresu či do datové schránky.

10.10. V případě soudního sporu, bude tento spor řešen soudem v Jablonci nad Nisou 466 01

10.11. Objednatel bere na vědomí veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a také zavedená opatření na zajištění souladu postupů společnosti TRYBYS s. r. o. se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Ve Smržovce 1.1.2022 TRYBYS , s.r.o. Jaroslav Bystrý, jednatel společnosti

Formulář pro odstoupení od smlouvy